+48 566 600 861 +48 501 048 886

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Klient (posiadający uprawnienia konsumenta), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14
dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż
przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta
oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne
oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:
a. pisemnie na adres: ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń.
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dektra.pl
c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia (na dole informacji), jednak nie jest to
obowiązkowe.
Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu
w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a
w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia
w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
w tym koszty najtańszej opcji dostawy Produktu do Klienta.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami.
Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Klient może zwrócić Produkt na adres: ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń. Prosimy o dołączenie
dowodu zakupu Produktu. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta,
może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia
dowodu jej odesłania.

Towar nie może mieć śladów używania. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do
Sprzedawcy.
Szerzej na ten temat w Regulaminie.
Prosimy także o kontakt w tej sprawie sklep@dektra.pl lub telefonicznie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 Adresat :

DEKTRA SA
ul. Równinna 29-31,
87-100 Toruń,

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło
polegającej na

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko klienta(-ów)

Adres klienta(-ów)

Rachunek bankowy
 
Podpis klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


NEWSLETTER
Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych i przetwarzanie Twoich danych osobowych.
KONTAKT
Telefon: +48 56 6600861
Poniedziałek - piątek, godz. 7:30-15:30
Koszt jak za połączenie lokalne.
Telefon: +48 501 048 886
Telefon: +48 56 6600861
Email: sklep@dektra.pl
DOSTAWA I PŁATNOŚCI

Płatność przelewem

Dektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń       NIP: 8792212347       REGON: 871239844
Copyright © 2020 Dektra. All Rights Reserved