+48 566 600 861 +48 501 048 886

Klauzula informacyjna RODO

RODO informacja dla Klientów
W związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (,,RODO" lub "Rozporządzenie"),
chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz
zapewnić, że dochowujemy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.
Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, chcielibyśmy poinformować
Panią/Pana, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Dektra SA z siedzibą w Toruniu (adres
siedziby i adres do doręczeń: ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń), wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VIII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000373212, REGON:871239844; NIP: 8792212347,
Kapitał zakładowy: 110 400 PLN, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: e-mail:
dektra@dektra.pl , fax +48 56 639 00 05; numer telefonu kontaktowego:(+48) 56 660861 (opłata jak
za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) - zwana dalej „Administratorem" i
będąca jednocześnie Sprzedawcą. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w szczególności na
potrzeby: (I) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzania transakcji,
(II) obsługi zgłaszanych przez Panią/Pana reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń, (III)
kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą, (IV) obsługi
technicznej. Działania te mogą polegać w szczególności na kierowaniu do Pani/Pana wiadomości e-
mail lub kontakcie bezpośrednim w związku z realizacją złożonego przez Panią/Pana zamówienia.
W opisanym powyżej celu Dektra może przetwarzać w szczególności następujące kategorie
Pani/Pana danych osobowych: (I) imię i nazwisko, (II) adres zamieszkania, (III) inny adres do
korespondencji, (IV) numer telefonu, oraz (V) adres e-mail.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w związku z prawnie uzasadnionym interesem
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, są nimi zapewnienie bezpieczeństwa sieci i
informacji.
Dodatkowo, obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla
celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Pani/Pana osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Panią/Panem
umowy, tj. do momentu wyrejestrowania Pani/Pana konta z Serwisu lub do momentu złożenia przez
Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych
osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami.

Dodatkowo, dobrowolnie, mogą się Państwo zapisać do newslettera, a także złożyć rezygnację z
zapisu.
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim
dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi
i systemów informatycznych Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą
transakcji, usługi dostarczania zakupionych przez Panią/Pana towarów. Ponadto, możemy przekazać
Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia
przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
w tym profilowania (o ile jest ono stosowane).
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.
Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas
tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywania
przez Dektra. Brak podania tych danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli
zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z usług
świadczonych przez Dektra.

Zespół Dektra


NEWSLETTER
Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych i przetwarzanie Twoich danych osobowych.
KONTAKT
Telefon: +48 56 6600861
Poniedziałek - piątek, godz. 7:30-15:30
Koszt jak za połączenie lokalne.
Telefon: +48 501 048 886
Telefon: +48 56 6600861
Email: sklep@dektra.pl
DOSTAWA I PŁATNOŚCI

Płatność przelewem

Dektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń       NIP: 8792212347       REGON: 871239844
Copyright © 2020 Dektra. All Rights Reserved