+48 566 600 861 +48 501 048 886

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

VII. REKLAMACJA PRODUKTU

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

ROSZCZEŃORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

X. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załączniki:

1. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość

SKLEP INTERNETOWY dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw

przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla

konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce

stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego

Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów

przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne

wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej

niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają

te przepisy i Sprzedawca je stosuje.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. SKLEP INTERNETOWY dostępny pod adresem internetowym www.sklep.dektra.pl,

prowadzony jest przez spółkę DEKTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul Równinna 29-31,

87-100 Toruń, (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000373212, NIP 879-22-12-347 REGON 871239844, o kapitale

zakładowym 110 400 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: sklep@dektra.pl,

numer telefonu kontaktowego: (+48) 56 66 00 861, (opłata jak za połączenie standardowe - wg.

cennika właściwego operatora).

2. Korzystanie ze SKLEPU INTERNETOWEGO wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i

system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów będących Konsumentami w rozumieniu

art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego oraz osób, o których mowa w art. 385(5) Kodeksu Cywilnego ,

korzystających ze SKLEPU INTERNETOWEGO, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży.

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta

Zamówienia.

5. Informacje prezentowane na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO lub, w przypadku składania

Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość

elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt III.

ust 6 lit. a Regulaminu, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71

Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów

Kodeksu Cywilnego.

6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą,

należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika

co innego:

a. BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie

prowadzonej przez SKLEP INTERNETOWY działalności, w tym na temat Produktów, SKLEPU,

Regulaminu oraz aktualnych Promocji, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem

telefonu (+48) 56 66 00 861 pod adresem e-mail: sklep@dektra.pl za pośrednictwem formularza

kontaktowego na stronie SKLEP w zakładce www.sklep.dektra.pl Koszt połączenia z Biurem

Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

b. CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto

(uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na

Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki

Promocji stosowanej przez SKLEP stanowią inaczej.

c. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.

d. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca

konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystająca ze sklepu internetowego,

tj. osoba fizyczna, dokonująca nabycia Towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również w celu niezwiązanym bezpośrednio z

działalnością gospodarczą lub zawodową osoby trzeciej;

- osoba fizyczna, o której mowa w art. 385(5) kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca

nabycia Towaru bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, ale nabycie to nie posiada

dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez

nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej,

g. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Strony Internetowej,

polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów, wpisanie

kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi

umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i

wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego

terminu dostawy Produktów.

h. PRODUKT – dostępna w SKLEPIE INTERNETOWYM rzecz ruchoma będąca przedmiotem

Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty

oferowane na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO są fabrycznie nowe.

i. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach

wyrażonych w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO, dotyczące specjalnej oferty SKLEPU

INTERNETOWEGO obowiązującej w określonym czasie, z której Klient może skorzystać na

zasadach tam określonych, takie jak obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.

j. REGULAMIN/UMOWA – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży

oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem

SKLEPU na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W

zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym

mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z

2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

k. SKLEP INTERNETOWY - platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług oferowanych

przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron

internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.sklep.dektra.pl

l. SPRZEDAWCA– spółka DEKTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul Równinna 29-31,

87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w

Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS

0000373212, NIP 8792212347, REGON 871239844, o kapitale zakładowym 110 400 zł,

wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: sklep@dektra.pl, fax: (+48) 56 63 90 005,

numer telefonu kontaktowego: (+48) 56 66 00 861, (opłata jak za połączenie standardowe - wg

cennika właściwego operatora).

ł. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach,

zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o

prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i

rozpowszechniane w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO przez odpowiednio Sprzedawcę,

kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze SKLEPU INTERNETOWEGO.

m. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej

o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy

Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków

porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne

cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki.

n. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z

późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO,

zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty

współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych

usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

o. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r.o prawach

konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

p. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest

niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w

tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer,

laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty

elektronicznej; (3)przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet

Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i

wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5)

włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: (6) z wykorzystaniem telefonu. By

zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w

określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne

wypełnienie formularzy elektronicznych.

q. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy

Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,

określające Produkty jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i

wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO nieodpłatnie

następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

b. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

c. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach SKLEPU;

2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu

do Koszyka.

3. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z

chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania

składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym

Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu

sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie służy do rezerwacji Produktów.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych

Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta

Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest

to konieczne dla prawidłowego jej wykonania;

c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania

Sprzedawcy lub SKLEPU INTERNETOWEGO

d. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami

obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie

zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych

Klientów oraz dla Sprzedawcy;

f. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;

g. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach SKLEPU jakichkolwiek Treści zabronionych przez

przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie

osób trzecich albo ich dobra osobiste;

h. niepodejmowania działań takich jak:

• rozsyłanie lub umieszczanie w SKLEPIE INTERNETOWYM niezamówionej informacji

handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz

umieszczania treści bezprawnych);

• podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na

celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych

Klientów;

• modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w

szczególności podanych w ramach SKLEPU Cen lub opisów Produktów.

5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać na przykład:

a. pisemnie na adres: DEKTRA SA, ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dektra.pl;

6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nie prawidłowości; (2) żądania

Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy

rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę

jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego

opisu reklamacji.

7. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu

porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.

2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w następujący sposób:

a. na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO;

b. poprzez kontakt z BOK:

• telefonicznie;

• pocztą elektroniczną.

3. W ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby

składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach

określonych niniejszym Regulaminem.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu

przez Klienta Zamówienia.

5. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem SKLEPU

INTERNETOWEGO w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.

b. Użytkownik samodzielnie wypełnia formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych

do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub

nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu Zamówienia

niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko,

adres(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty

elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:

Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, waga i rozmiar Produktu, miejsce i

sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

c. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy.

d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu

Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.

e. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności

SKLEPU INTERNETOWEGO. Wymagana jest akceptacja Regulaminu.

f. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności SKLEPU

INTERNETOWEGO (przycisk: „Zamawiam i płacę”).

g. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku„Zamawiam i płacę” Klient

ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk”

poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.

h. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron

zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;

6. W przypadku zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania

się na odległość:

a. Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej

Umowy Sprzedaży.

b. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą wiadomości elektronicznej na adres e-mail,

z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 lit. a powyżej.

7. SKLEP w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną

z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź

informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie

warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.

8. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez

Sprzedawcę.

9. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych

przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie

określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O

łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach

dostawy (w tym opłatach za transport,dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy

nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w

trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się

Umową Sprzedaży.

10. Promocje obowiązujące w SKLEPIE INTERNETOWYM nie podlegają łączeniu, o ile

postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy

Sprzedaży:

a. za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

b. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; ;

c. płatności elektroniczne za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami

udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;

d. gotówką przy odbiorze osobistym.

2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO w

zakładce „Płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu.

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem

Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów;

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności

przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w

terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, BOK

skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym

3 dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego

terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym

terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do

odstąpienia od umowy.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient

zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu,

pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym

Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez

ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty

dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszty Dostawy” na Stronie

Internetowej, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Sprzedawca udostępnia Klientowi w szczególności następujące sposoby dostawy lub odbioru

Produktu:

a. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

b. odbiór osobisty w siedzibie Spółki DEKTRA SA, 87-100 Toruń, ul. Równinna 29-31

3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy)składa się

czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu

przez przewoźnika.

4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego

Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku jednoczesnego

zakupu kilku Produktów o różnych terminach dostawy,terminem dostawy jest najdłuższy podany

termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.

5. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany

na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru

przez Klienta sposobu płatności przelewem

b. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za

pobraniem.

6. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY1. Klient , który zawarł umowę na odległość,, może w terminie 14 dni odstąpić od niej

bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy

prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy przed

jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym

poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy

wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

może zostać złożone na przykład:

a. pisemnie na adres: ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń.

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dektra.pl

c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu.

2. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w

posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w

przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w

posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo

b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie

pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego

płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny

w SKLEPIE INTERNETOWYM).

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego

użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z

żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta,

wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu lub

dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania.

7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił

od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez

Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do

zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić

Produkt na adres: ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu

Produktu.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Produktu.

9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

VII. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt

ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w

szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub

dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie

gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

a. pisemnie na adres: DEKTRA SA, ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dektra.pl

5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że

Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt

na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do

ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez

wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany

wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez

nadmiernych niedogodności dla Klienta;z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych

przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany

Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że

doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe

albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez

Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad,

rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie

narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2)żądania sposobu

doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny

albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację –

ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu

poprzednim mają formę jedynie zalecenia inie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z

pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14

dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył

oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie

ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni,uważa się, że żądanie to uznał za

uzasadnione.

9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do

wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do

Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt

Sprzedawcy na adres Dektra SA, ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń. Jeżeli jednak ze względu na

rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta

byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione,Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po

uprzednim uzgodnieniu terminu,Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed

upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub

wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia

wady, a bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym

mowa w zdaniu pierwszym.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

ROSZCZEŃORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma

charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania

Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników

konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona

konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

c. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o

którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4

poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa

rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia

regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr

113, poz. 1214).

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25

ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego

zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury

mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w

siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji

Handlowej.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego(miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady

udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej

800007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem

emailporady@dlakonsumentow.pl.

d. Sprzedawca w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także

łącze elektroniczne do platformy ODR:https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR

stanowi m. in. Źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących

powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży przez

Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia

Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę

przetwarzanych danych osobowych.

4. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w

zakładce„Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca może odmówić Klientowi dalszego prawa do korzystania ze SKLEPU

INTERNETOWEGO oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części

lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta

niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt

II.10.Regulaminu.

2. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 1 powyżej może korzystać ze

SKLEPU INTERNETOWEGO po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i

uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze SKLEPU INTERNETOWEGO.

3. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art.384 § 1

Kodeksu cywilnego.

4. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia poniżej

wskazanej ważnej przyczyny:

zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów przez Sprzedawcę wpływająca na

wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą

lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów,decyzji,

rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity

Regulaminu poprzez publikację na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

6. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów

Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 29.06.2020r.

2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o

Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres

e-mail podany przez Klienta.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień

zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z

potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt

specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu.

5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL

https://www.sklep.dektra.pl skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać,a także sporządzić jego

wydruk.

6. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze SKLEPU INTERNETOWEGO za pośrednictwem

przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia

telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią

Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem

taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: KodeksuCywilnego; ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002 nr 144, poz. 1204 ze

zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze

zm.);oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta ochrony

przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy

Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby

właściwe w przypadku braku wyboru.

Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat :

DEKTRA SA

ul. Równinna 29-31,

87-100 Toruń,

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko klienta(-ów)

Adres klienta(-ów)

Podpis klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data


NEWSLETTER
Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych i przetwarzanie Twoich danych osobowych.
KONTAKT
Telefon: +48 56 6600861
Poniedziałek - piątek, godz. 7:30-15:30
Koszt jak za połączenie lokalne.
Telefon: +48 501 048 886
Telefon: +48 56 6600861
Email: sklep@dektra.pl
DOSTAWA I PŁATNOŚCI

Płatność przelewem

Dektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń       NIP: 8792212347       REGON: 871239844
Copyright © 2020 Dektra. All Rights Reserved