+48 566 600 861 +48 501 048 886

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
VII. REKLAMACJA PRODUKTU
VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
X. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Załączniki:
1. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość
SKLEP INTERNETOWY dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw
przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla
konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce
stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego
Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów
przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne
wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej
niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają
te przepisy i Sprzedawca je stosuje.
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. SKLEP INTERNETOWY dostępny pod adresem internetowym www.sklep.dektra.pl,
prowadzony jest przez spółkę DEKTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul Równinna 29-31,
87-100 Toruń, (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000373212, NIP 879-22-12-347 REGON 871239844, o kapitale
zakładowym 110 400 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: sklep@dektra.pl,
numer telefonu kontaktowego: (+48) 56 66 00 861, (opłata jak za połączenie standardowe - wg
cennika właściwego operatora).
2. Korzystanie ze SKLEPU INTERNETOWEGO wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i
system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów będących Konsumentami w rozumieniu art. 22
(1) Kodeksu Cywilnego, korzystających ze SKLEPU INTERNETOWEGO, Usług Elektronicznych
lub zawierających Umowy Sprzedaży, tj. osób nie będących przedsiębiorcami. a także osób
fizycznych zawierających umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, którym przepis art.

7aa ustawy o prawach konsumenta przyznaje uprawnienia konsumenta dla umów sprzedaży
zawieranych na odległość.
4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta
Zamówienia.
5. Informacje prezentowane na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO lub, w przypadku składania
Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość
elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt III.
ust 6 lit. a Regulaminu, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71
Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów
Kodeksu Cywilnego.
6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą,
należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika
co innego:
a. BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie
prowadzonej przez SKLEP INTERNETOWY działalności, w tym na temat Produktów, SKLEPU,
Regulaminu oraz aktualnych Promocji, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem
telefonu (+48) 56 66 00 861 pod adresem e-mail: sklep@dektra.pl za pośrednictwem formularza
kontaktowego na stronie SKLEP w zakładce www.sklep.dektra.pl Koszt połączenia z Biurem
Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).
b. CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto
(uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na
Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki
Promocji stosowanej przez SKLEP stanowią inaczej.
c. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
d. KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca
konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego i korzystająca ze sklepu internetowego,
tj. osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, a także osoba fizyczna zawierająca umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, którym przepis art. 7aa ustawy o prawach konsumenta
przyznaje uprawnienia konsumenta dla umów sprzedaży zawieranych na odległość.
g. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Strony Internetowej,
polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów, wpisanie
kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi
umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i
wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego
terminu dostawy Produktów.
h. PRODUKT – dostępna w SKLEPIE INTERNETOWYM rzecz ruchoma będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty
oferowane na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO są fabrycznie nowe.
i. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach
wyrażonych w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO, dotyczące specjalnej oferty SKLEPU
INTERNETOWEGO obowiązującej w określonym czasie, z której Klient może skorzystać na
zasadach tam określonych, takie jak obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.
j. REGULAMIN/UMOWA – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży
oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem
SKLEPU na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W
zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym

mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z
2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
k. SKLEP INTERNETOWY - platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług
oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze
sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.sklep.dektra.pl
l. SPRZEDAWCA– spółka DEKTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul Równinna 29-31,
87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000373212, NIP 8792212347, REGON 871239844, o kapitale zakładowym 110 400 zł,
wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: sklep@dektra.pl, fax: (+48) 56 63 90 005,
numer telefonu kontaktowego: (+48) 56 66 00 861, (opłata jak za połączenie standardowe - wg
cennika właściwego operatora).
ł. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach,
zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i
rozpowszechniane w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO przez odpowiednio Sprzedawcę,
kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze SKLEPU INTERNETOWEGO.
m. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej
o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy
Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne
cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki.
n. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z
późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO,
zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty
współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych
usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
o. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r.o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
p. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest
niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w
tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer,
laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty
elektronicznej; (3)przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet
Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i
wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5)
włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: (6) z wykorzystaniem telefonu. By
zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w
określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne
wypełnienie formularzy elektronicznych.
q. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy
Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
określające Produkty jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i
wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta.
 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO nieodpłatnie
następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
a. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
b. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
c. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach SKLEPU;
2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu
do Koszyka.
3. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z
chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania
składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym
Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu
sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie służy do rezerwacji Produktów.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych
Klienta;
b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta
Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest
to konieczne dla prawidłowego jej wykonania;
c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania
Sprzedawcy lub SKLEPU INTERNETOWEGO
d. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami
obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie
zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
e. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych
Klientów oraz dla Sprzedawcy;
f. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;
g. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach SKLEPU jakichkolwiek Treści zabronionych przez
przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie
osób trzecich albo ich dobra osobiste;
h. niepodejmowania działań takich jak:
 rozsyłanie lub umieszczanie w SKLEPIE INTERNETOWYM niezamówionej informacji
handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz
umieszczania treści bezprawnych);
 podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na
celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych
Klientów;
 modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w
szczególności podanych w ramach SKLEPU Cen lub opisów Produktów.
 
5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać :
a. pisemnie na adres: DEKTRA SA, ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dektra.pl;

6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nie prawidłowości; (2) żądania
Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę
jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego
opisu reklamacji.
7. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 
III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu
porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.
2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w następujący sposób:
a. na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO;
b. poprzez kontakt z BOK:
 telefonicznie;
 pocztą elektroniczną.
3. W ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby
składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem.
4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia.
5. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem SKLEPU
INTERNETOWEGO w następujący sposób, kolejno:
a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.
b. Użytkownik samodzielnie wypełnia formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych
do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub
nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu Zamówienia
niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko,
adres(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:
Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, waga i rozmiar Produktu, miejsce i
sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
c. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy.
d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu
Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.
e. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności
SKLEPU INTERNETOWEGO. Wymagana jest akceptacja Warunków Świadczenia Usług.
f. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności SKLEPU
INTERNETOWEGO (przycisk: „Potwierdzam zamówienie”).
g. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie”
Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu
„Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
h. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron

zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;
6. W przypadku zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania
się na odległość:
a. Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej
Umowy Sprzedaży.
b. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą wiadomości elektronicznej na adres e-mail,
z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 lit. a powyżej.
7. SKLEP w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną
z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź
informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie
warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.
8. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez
Sprzedawcę.
9. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych
przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie
określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O
łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach
dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a
gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany
w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się
Umową Sprzedaży.
10. Promocje obowiązujące w SKLEPIE INTERNETOWYM nie podlegają łączeniu, o ile
postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
 
IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży:
a. za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
b. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; ;
c. płatności elektroniczne za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami
udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;
d. gotówką przy odbiorze osobistym.
2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO w
zakładce „Dostawa i Płatności”
3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem
Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów;
4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności
przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, BOK
skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym
3 dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego
terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym
terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do
odstąpienia od umowy.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient
zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu,
pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym
Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez
ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 
V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
dostawy Produktu są kalkulowane po umieszczeniu towaru w koszyku. Sprzedawca udostępnia
Klientowi w szczególności następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
b. odbiór osobisty w siedzibie Spółki DEKTRA SA, 87-100 Toruń, ul. Równinna 29-31
3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy)składa się
czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu
przez przewoźnika.
4. Termin przygotowania Zamówienia do wysyłki Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych
i do nich należy doliczyć niezależny od nas czas dostawy przewoźnika.
5. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od dnia (początek
biegu terminu):
a. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru
przez Klienta sposobu płatności przelewem
b. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za
pobraniem.
6. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika.
VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient (posiadający uprawnienia konsumenta), który zawarł umowę na odległość, może w
terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów
niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta
oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne
oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:
a. pisemnie na adres: ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń.
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dektra.pl
c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
2. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w
posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku Umowy Sprzedaży, która:
a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo

b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w SKLEPIE INTERNETOWYM).
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego
użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami.
7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić
Produkt na adres: ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu
Produktu. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy
z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

VII. REKLAMACJA PRODUKTU
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w
szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub
dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie
gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta :
a. pisemnie na adres: DEKTRA SA, ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dektra.pl
5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że
Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt
na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do
ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez
wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany
wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we

właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe
albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad,
rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie
narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2)żądania sposobu
doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację –
ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia inie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie
ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za
uzasadnione.
9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do
wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do
Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt
Sprzedawcy na adres Dektra SA, ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń. Jeżeli jednak ze względu na
rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta
byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po
uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub
wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia
wady, a bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym
mowa w zdaniu pierwszym.
 
VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma
charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania
Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a. https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
c. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o
którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4
poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa
rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia
regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr
113, poz. 1214).
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25
ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury
mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w
siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej.
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego(miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady
udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej
800007707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem
emailporady@dlakonsumentow.pl.
d. Sprzedawca w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także
łącze elektroniczne do platformy ODR:https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR
stanowi m. in. Źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących
powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
 
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży przez
Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia
Umowy Sprzedaży.
3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych.
4. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładkach
„Polityka Prywatności, pliki Cookies”, Klauzula Informacyjna Rodo” dostępnych na
Stronie Internetowej Sklepu.
 
X. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU
1. Sprzedawca może odmówić Klientowi dalszego prawa do korzystania ze SKLEPU
INTERNETOWEGO oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części
lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta
niniejszego Regulaminu.
2. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 1 powyżej może korzystać ze
SKLEPU INTERNETOWEGO po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i

uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze SKLEPU INTERNETOWEGO.
3. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art.384 § 1
Kodeksu cywilnego.
4. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia poniżej
wskazanej ważnej przyczyny:
zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów przez Sprzedawcę wpływająca na
wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą
lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji,
rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity
Regulaminu poprzez publikację na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.
6. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów
Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2023r.
2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o
Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres
e-mail podany przez Klienta.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z
potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt
specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu.
5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL
https://www.sklep.dektra.pl skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić
jego wydruk.
6. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze SKLEPU INTERNETOWEGO za pośrednictwem
przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia
telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią
Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem
taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002 nr 144, poz. 1204 ze
zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze
zm.);oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta ochrony
przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy
Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby
właściwe w przypadku braku wyboru.
 
Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 Adresat :
DEKTRA SA
ul. Równinna 29-31,
87-100 Toruń,
 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko klienta(-ów)
 Adres klienta(-ów)
Rachunek bankowy
 Podpis klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


NEWSLETTER
Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych i przetwarzanie Twoich danych osobowych.
KONTAKT
Telefon: +48 56 6600861
Poniedziałek - piątek, godz. 7:30-15:30
Koszt jak za połączenie lokalne.
Telefon: +48 501 048 886
Telefon: +48 56 6600861
Email: sklep@dektra.pl
DOSTAWA I PŁATNOŚCI

Płatność przelewem

Dektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń       NIP: 8792212347       REGON: 871239844
Copyright © 2020 Dektra. All Rights Reserved